Have Doubts? . Tweet or DM us:

Have Doubts? . Tweet or DM us:

Sunday, December 2, 2007

SOURCE OF KNOWLEDGE

To understand & know our vedic culture & tradition,study the

following:

14 VIDHYA STHAANAAS


VEDAS(4):

1. Rig vedam
2. Yajur vedam
3. Sama vedam
4. Atharvana vedam

SHATANGAAS:(6)

5.SHIKSHA
6.CHANDHAS
7.VYAKARANAM
8.JYOTHISHAM
9.NIRUKTHAM
10.KALPA SUTRAM.(SHRUATAM,GRIHYAM,DHARMA,SHULBA)


UPAANGAAS(4):

11.Nyayam (tarka)
12.Mimamsa
a. Poorva mimamsa &
b. Uttara mimamsa(vedanta)
13.Puranam (totally 18)
14.Dharma sastram

TOTALLY 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPAVEDAS(4):

1. Aayur vedam (medical science)
2. Dhanur vedam(archery)
3. Gandharva vedam(music)
4. Artha sastram(political science)

ETHIHASAS(2):

1) Srimath Ramayanam
2) Srimath Mahabaratham

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECOMMENDED BOOKS:

A)DHARMA SASTRA:

1)SRINIVASA DEEKSHITEEYAM

2) VAIDYANATHA DEEKSHITEEYAM (ALIAS)
SMRITI MUKTAPHALAM (SIX PARTS): (VERY IMPORTANT )

I. VARNASHRAMA KANDAM
II. AANIKA KANDAM
III. SHRAADHA KANDAM
IV. PRAYASHCHITHA KANDAM
V. THITHI NIRNAYA KANDAM
VI. AASOWCHA KANDAM


3)PARASARA SMRITI ( ESPECIALLY MEANT FOR KALI YUGA)
4)MANU & YAGYAVALKYA SMRITI
5)NIRNARYA SINDHU
6)DHARMA SINDHU

F)PURANAM:

1)SRIMATH BHAGAVATAM
2)VISHNU PURANAM

C)POORVA MIMAMSA(KARMA KANDA):

1)BHATTA DEEPIKA
2)MIMAMSA PARIBASHA
3)ARTHA SANGRAHAH
4)MIMAMSA PARIBASHA

B)UTTARA MIMAMSA(VEDANTA):

1)BRAHMA SUTRA BHASYAM
2)SRIMATH BHAGAVATH GEETA BHASHYAM
3)UPANISHAD BHASHYAMD)VYAKARANA(SANSKRIT GRAMMER):

1)VAIYAKARANA SIDDHANTA KAUMUDHI
2) BRIHAT DHATU KUSUMAKARAM
3) VYAKARANA MAHABHASHYAM
4) AMARAKOSAM
5)LAGHU SIDDHANTA KAUMUDHI

E)NYAYA(TARKA):

1)TARKA SANGRAHAH
2) NYAYA PRAKASA
3) NYAYAMALA


G)ETHIHASAS:

RAMAYANA
MAHABARATHA

H)ARTHA SASTRA:(POLITICAL SCIENCE)

1)KAUTILYA ARTHA SASTRA
2)SUKRA NEETHI

I)FOR SHANTIS & PRAAYASHCHITTAS:

1)RUDRA YAMALAM
2)HAEMADRI
3)SRAUTA KOSA
4)SHANTHI KUSUMAKARAM
5)SHANTHI RATNKARAM
6)PRANPANCHA SARA SANGRAHAH

J)JYOTHISHAM(ASTRONOMY&ASTROLOGY):

1)PARASHARA HORA SASTRAM
2)BRIHAT SAMHITA
3)PRASNA MARGA
4)SOORYA SIDHANTHA

K)PRAYOGAM:(KALPAM-RITUALS):

1)APASTAMBA POORVA & APARA PRAYAGA SUTRAM
2)APASTAMBA SRAUTA SUTRAM
3)APASTAMBA GRIHYA & DHARMA SUTRAM
4)SULBA SUTRAM
5)EKAGNI KANDA BHASYAM

L)YOGA:

1)PATANJALA YOGA SUTRAM
2)HATAYOGA PRADIPIKA